Opdrachtovereenkomst tot dienstverlening

Oppasovereenkomst

Inhoud:

1 Definities

2 Algemeen

3 Totstandkoming van deze Oppasovereenkomst

4 Bepalingen Oppasovereenkomst tussen Gebruiker en Sitter

5 Beloning en betaling

6 Annulering van een geboekte oppasdienst

7 Opzegging / be indiging oppasovereenkomst

8 Aansprakelijkheid

9 Varia

Artikel 1 Definities

De termen hieronder zullen in deze Oppasovereenkomst regelmatig terug komen. Deze zullen in de navolgende betekenis gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Topsitters: Topsitters B.V., gevestigd aan de Tureluur 1, 1191 VG te Ouderkerk aan de

Amstel met KvKnummer 73031704, tel. 06-40501862

Platform: Dit is de door Topsitters opgezette structuur met zoekfunctie op het adres

www.topsitters.nl

Gebruiker: de ouder of wettige verzorger van de op te passen kinderen, die een Sitter met skills zoekt via het online Platform.

Sitter: een particulier van 18 jaar of ouder met skills, die onder de Regeling dienstverlening aan huis valt en een (oppas)dienst verleent aan de Gebruiker.

Oppasovereenkomst: deze opdrachtovereenkomst tot dienstverlening tussen Gebruiker en Sitter. Deze Oppasovereenkomst is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling dienstverlening aan huis.

Oppasdienst: De opdracht tot dienstverlening (het doen van een oppasdienst) van de

Gebruiker aan de Sitter die ontstaan is uit de door Gebruiker via het online platform verstuurde en door Sitter geaccepteerde boekingsaanvraag.

Skills: Extra talent(en) van de Sitter! Naast het bieden van professionele en betrouwbare oppas deelt de Sitter deze extra talent(en) met de kinderen en helpt zo de eigen talenten van de kinderen te ontwikkelen, passies te ontdekken, zelfvertrouwen- en meer doorzettingsvermogen te krijgen.

Regeling dienstverlening aan huis: Hoofdstuk 3 van het advies van de commissie dienstverlening aan huis (commissie Kalsbeek). In dit hoofdstuk beschrijft de commissie de regeling dienstverlening aan huis en wordt deze geplaatst in een internationale context.

De Regeling dienstverlening aan huis is te vinden op www.topsitters.nl en kan worden opgeslagen en afgedrukt.

Artikel 2 Algemeen

Topsitters B.V. is gevestigd aan de Tureluur 1, 1191 VG te Ouderkerk aan de Amstel met

KvKnummer 73031704, tel. 06-40501862. Topsitters beheert de web-site / het online platform www.topsitters.nl. Het online platform koppelt Gebruikers binnen een paar clicks aan de juiste beschikbare Sitter met skills. Topsitters maakt het mogelijk via het Platform Sitters met skills te zoeken, boeken, beoordelen en online uit te betalen.

Topsitters werkt met Sitters die vallen onder de Dienstregeling aan huis. Informatie over deze regeling is te vinden op de web-site. Wij vragen de informatie goed te lezen! De Gebruiker van het platform moet zelf kunnen beoordelen of de Regeling dienstverlening aan huis van toepassing is op de gekoppelde beschikbare Sitter voordat deze definitief geboekt wordt. Is de regeling toch niet van toepassing op de geboekte Sitter dan is de Gebruiker hier zelf verantwoordelijk voor en zijn de gevolgen voor rekening van de Gebruiker.

Hoofdactiviteit en het belangrijkste doel van Topsitters is met het online platform en de zoekfunctie, door middel van vraag en aanbod, Gebruikers te koppelen aan een Sitter met Skills. Topsitters wil dat de Sitter, naast het zijn van een professionele en betrouwbare oppas kinderen iets extra’s meegeeft, een talent van zichzelf ontdekken. Hierdoor hun passies ontdekken en groeien in hun ontwikkeling. Topsitters is een bemiddelaar bij het in contact brengen van Gebruikers en Sitters, geen partij bij deze gesloten Oppasovereenkomst tussen Gebruiker en Sitter. Topsitters is niet verplicht tot enig resultaat van de online zoekfunctie of van de gekozen Sitter.

Daarnaast maakt Topsitters het mogelijk om als Gebruiker van het platform, door middel van de (derdengelden)rekeninghouder Mollie B.V. ofwel Stichting Mollie Payments, gevestigd te Amsterdam, betalingen aan de Sitter te doen. De betaling die de Gebruiker doet via het platform gelden als betalingen aan de Sitter, niet aan Topsitters.

Artikel 3 Totstandkoming van deze Oppasovereenkomst

De Gebruiker maakt op basis van de profielen van de beschikbare Sitters zelf een keuze voor (maximaal drie) Sitters die de Gebruiker uiteindelijk een boekingsaanvraag stuurt.

Topsitters stuurt deze boekingsaanvraag door aan de geselecteerde Sitter(s). Is er naar meer dan  Sitter een boekingsaanvraag gestuurd dan zal de Sitter die het eerste deze aanvraag accepteert aan de Gebruiker verbonden worden.

De Sitter bepaalt overigens geheel zelfstandig of hij/zij de (oppas)dienst zal vervullen. Topsitters heeft hier geen mening over dan wel invloed op.

De Gebruiker accepteert met het sturen van een boekingsaanvraag de voorwaarden van de Oppasovereenkomst en doet een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van deze

Oppasovereenkomst.

De Sitter, die als eerste accepteert, gaat met het accepteren van de boekingsaanvraag akkoord met de voorwaarden van de oppasovereenkomst.

Op het moment van acceptatie van de boekingsaanvraag door de Sitter komt automatisch deze Oppasovereenkomst tussen de Gebruiker en de Sitter tot stand. Topsitters is geen partij bij deze Oppasovereenkomst.

Artikel 4 Bepalingen Oppasovereenkomst tussen Gebruiker en Sitter

4.1 Grond van deze Oppasovereenkomst is de oppasdienst die ontstaan is uit de door Gebruiker via het online platform verstuurde en door Sitter geaccepteerde boekingsaanvraag.

4.2 Deze Oppasovereenkomst valt onder toepasbaarheid van de Regeling dienstverlening aan huis. De Gebruiker heeft dit vastgesteld.

4.3 Gebruiker heeft ten opzichte van de Sitter een vordering tot nakoming tot het uitvoeren van de oppasdienst, zoals deze in de door Sitter geaccepteerde boekingsaanvraag is omschreven.

4.4 De Sitter heeft tegenover de Gebruiker een vordering tot nakoming van de betaling van een voltooide oppasdienst.

4.5 De Sitter zal de oppasdienst persoonlijk verrichten. Het is niet mogelijk voor de Sitter om de oppasdienst uit te besteden/over te dragen aan derde partijen.

4.6 De Sitter zal bij het uitvoeren van de oppasdienst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4.7 De Sitter zal geheel naar eigen idee, inzicht en voor eigen rekening en verantwoording de oppasdienst vervullen en uitvoeren. De Sitter heeft vooraf laten weten op welke wijze de uitvoering van de oppasdienst zal verlopen en de Gebruiker is hiermee akkoord.

4.8 Sitter houdt zich bij de uitvoering van de oppasdienst aan de door Topsitters opgestelde ‘(Spel en Gedrags)Regels voor de Sitter’. Deze zijn te vinden op www.topsitters.nl

4.9 Gebruiker geeft alle informatie, in het bijzonder over ziektes, allergie n, di ten etc van de op te passen kinderen, en verstrekt alle middelen die nodig zijn voor de Sitter om de oppasdienst goed uit te voeren.

4.10 Gebruiker geeft de Sitter zelf instructies en richtlijnen over de te verrichten oppasdienst. Het is de verantwoordelijkheid van de Sitter in geval van gewijzigde omstandigheden of nieuwe ontwikkelingen tijdens een oppasdienst, de uitvoering van de oppasdienst nader af te stemmen met de Gebruiker.

4.11 De oppasdienst start vanaf het, door Gebruiker en Sitter samen overeengekomen, moment dat de Sitter handmatig incheckt op de ‘Check in-Check out functie’.

4.12 De oppasdienst eindigt op het, door Gebruiker en Sitter samen overeengekomen, moment dat de Sitter handmatig uitcheckt op de ‘Check in-Check out functie’.

4.13 De duur van de werkelijke voltooide oppasdienst kan afwijken van de door Gebruiker aangevraagde en door Sitter geaccepteerde boekingsaanvraag.

Wijzigingen omtrent de oppasduur gebeuren altijd in goed overleg en met wederzijdse instemming.

Artikel 5 Beloning en betaling

Beloning aan de Sitter voor de voltooide oppasdienst is te allen tijde inclusief de volgens de Regeling dienstverlening aan huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en de door de Sitter opgebouwde wettelijke vakantiedagen.

Gebruiker is verplicht, na de door de Sitter voltooide oppasdienst, het op het Topsitters

Platform vermelde uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijke oppas-uren te betalen.

Na iedere voltooide en bevestigde oppasdienst stuurt Topsitters namens de Sitter de factuur naar de Gebruiker. Per e-mail zal de Gebruiker op de hoogte worden gebracht dat de factuur in het Gebruikers-profiel klaar staat om betaald te worden aan de Sitter.

De Gebruiker is verplicht de betaling te voldoen aan de (derdengelden)rekeninghouder Stichting Mollie Payments, gevestigd te Amsterdam, of een nader door Topsitters te noemen andere partij die voor Topsitters het betalingsverkeer faciliteert.

Gebruiker betaalt het door Topsitters gefactureerde bedrag aan Mollie met schuld bevrijdende werking voor de Gebruiker. Topsitters neemt via Mollie de betaling namens de Sitter in ontvangst. Topsitters zal in opdracht van de Gebruiker doorbetalen op de bankrekening van de Sitter onder vermelding van het boekingsnummer. De doorbetaling zal binnen 5 kalenderdagen worden gedaan.

Artikel 6 Annulering van een geboekte oppasdienst

Een oppasdienst kan enkel geannuleerd worden via het online Platform. Een annulering middels alles anders dan het Platform is geen correcte annulering van de oppasdienst.

Een annulering is;

* Tot 24 uur voor aanvang van de (oppas)dienst kosteloos.

* Binnen 24 tot 6 uur voor aanvang van de (oppas)dienst brengt Topsitters namens de Sitter een bedrag in rekening aan de Gebruiker ter hoogte van anderhalf (1.5) uur gelijk aan het uurtarief dat staat voor de eerste anderhalf uur van deze geboekte Sitter. Dit bedrag is inclusief de assistentie bij administratieve procedures/annuleringskosten.

* Binnen 6 uur tot 0 uur voor aanvang van de (oppas)dienst brengt Topsitters namens de Sitter aan de Gebruiker een bedrag in rekening ter hoogte van drie (3) uur gelijk aan het uurtarief dat staat voor de eerste drie uur van deze geboekte Sitter. Dit bedrag is inclusief de assistentie bij administratieve procedures/annuleringskosten.

Als een lopende oppasdienst, en daarmee deze Oppasovereenkomst, eerder wordt beëindigd dan zal Topsitters namens de Sitter minimaal 3 uur gelijk aan het uurtarief dat staat voor de eerste drie uur van deze geboekte Sitter in rekening brengen aan de Gebruiker.

De Sitter kan een geboekte oppasdienst kosteloos annuleren zonder enige vergoeding aan de Gebruiker.

Artikel 7 Opzegging/ beëindiging Oppasovereenkomst

De Oppasovereenkomst eindigt direct door opzegging middels een annulering via het online Platform, zie artikel 6.

De Oppasovereenkomst kan gedurende de oppasdienst beëindigd worden door de Gebruiker zonder opgaaf van reden. De Sitter kan gedurende de oppasdienst de Oppasovereenkomst enkel in goed overleg en met goedvinden van de Gebruiker beëindigen. Dit is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

De Oppasovereenkomst eindigt wanneer de oppasdienst is voltooid.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De Sitter zal bij het uitvoeren van de oppasdienst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

De Sitter zal zich inspannen om de oppasdienst naar zijn/haar beste vermogen uit te voeren.

Gebruikers en Sitters zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Lijdt de Gebruiker schade door een tekortkoming in de uitvoering van deze

Oppasovereenkomst, dan is de Sitter enkel aansprakelijk voor de schade die de Gebruiker en/of zijn/haar kind(eren) daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de Sitter.

Indien de Sitter aansprakelijk is ten aanzien van de Gebruiker, zijn/haar kind(eren) en/of derden voor schade voortgekomen uit of verband houdend met de uitvoering van de Oppasovereenkomst, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar, uit hoofde van de door Sitter gesloten aansprakelijkheidsverzekering, uitkeert.

Gaat de verzekeraar niet over tot het uitkeren of ontbreekt een aansprakelijkheidsverzekering dan is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag van maximaal drie keer de waarde van de betreffende geboekte oppasdienst.

Topsitters heeft een bemiddelende rol in het samenbrengen van Gebruikers en Sitters.

Topsitters wijst uitdrukkelijk alle claims inzake aansprakelijkheid van welke aard dan ook af, met inbegrip van vorderingen, diensten, directe of indirecte schade, bewust of onbewust, met of zonder aanwijzingen, onthuld of niet, op welke manier dan ook in relatie tot de uitvoering of verband houdende met de uitvoering van de Oppasovereenkomst.

Artikel 9 Varia

Met betrekking tot de Oppasovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen Gebruiker en Sitter, Topsitters en Gebruiker en/of Topsitters en Sitter zullen worden voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

Blijken een of meerdere van de bepalingen in deze Oppasovereenkomst gedeeltelijk nietig te zijn of te zijn geworden, dan blijven Gebruiker en Sitter aan het overblijvende deel gebonden. Topsitters heeft het recht de bepalingen in de Oppasovereenkomst van tijd tot tijd te wijzigen.